دلنوشته ها

آرامش

انتظار ما این است که تا پایان آذرماه 1396 و یا حداکثر تا پایان هفته اول دیماه عملیات بنایی پروژه آرامش تمام شده باشد و نصب شیشه های نما به همراه نصب در های برقی طبقات . اینطور به نظر میرسد که تا پایان دیماه تنها فعالیت جدی باقیمانده نقاشی ساختمان باشد و از نیمه  ادامه »

بیشتر