شرکت ساختمانی آبانگاه راه

(سهامی خاص - تاسیس 1381)

آبانگاه

1 - نام روز دهم از ماه فروردین . گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است و مردان به آب درآیند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و ایشان به آب درآیند و این عمل را بر خود شگون و مبارک دانند. 2 - نام ایزد موکل بر آب
(فرهنگ معین)

دلنوشته‌های مدیر عامل

اطلاعات بیشتر

مشتریان ما